Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
Bỏ đầu, bỏ nội tạng - Cỡ 700/900, 900/1200, 1200/1500, 1500 up gr/con. Đóng gói IQF
Bỏ đầu, bỏ nội tạng - Cỡ 700/900, 900/1200, 1200/1500, 1500 up gr/con. Đóng gói IQF
Bỏ đầu, bỏ nội tạng - Cỡ 800/1000, 1000/1500, 1500 up gr/pc. Đóng gói IQF
Bỏ đầu, bỏ nội tạng - Cỡ 800/1000, 1000/1500, 1500 up gr/pc. Đóng gói IQF
Cắt khúc - Cỡ làm theo yêu cầu khách hàng. Đóng gói  IQF
Cắt khúc - Cỡ làm theo yêu cầu khách hàng. Đóng gói IQF
Welltrimed bỏ da, bỏ mỡ, bỏ thịt đỏ - Cỡ 90/120, 120/170, 170/220, 220 up pr/pc. Đóng gói IQF, Interleave.
Welltrimed bỏ da, bỏ mỡ, bỏ thịt đỏ - Cỡ 90/120, 120/170, 170/220, 220 up pr/pc. Đóng gói IQF, Interleave.
Welltrimed, còn da - Cỡ 120/170, 170/220, 220 up gr/pc. Đóng gói IQF
Welltrimed, còn da - Cỡ 120/170, 170/220, 220 up gr/pc. Đóng gói IQF
Semi-trimmed, còn mỡ, còn thịt đỏ - Cỡ 170/220, 220 up pr/pc. Đóng gói IQF
Semi-trimmed, còn mỡ, còn thịt đỏ - Cỡ 170/220, 220 up pr/pc. Đóng gói IQF
Untrimmed, còn dè, còn mỡ, còn thịt đỏ - Cỡ 170/220, 220 up pr/pc. Đóng gói IQF
Untrimmed, còn dè, còn mỡ, còn thịt đỏ - Cỡ 170/220, 220 up pr/pc. Đóng gói IQF
Da cá - Đóng gói Block
Da cá - Đóng gói Block
Bỏ đầu, bỏ nội tạng - Cỡ 700/900, 900/1200, 1200/1500, 1500 up gr/con. Đóng gói IQF
Bỏ đầu, bỏ nội tạng - Cỡ 800/1000, 1000/1500, 1500 up gr/pc. Đóng gói IQF
Cắt khúc - Cỡ làm theo yêu cầu khách hàng. Đóng gói  IQF
Welltrimed bỏ da, bỏ mỡ, bỏ thịt đỏ - Cỡ 90/120, 120/170, 170/220, 220 up pr/pc. Đóng gói IQF, Interleave.
Welltrimed, còn da - Cỡ 120/170, 170/220, 220 up gr/pc. Đóng gói IQF
Semi-trimmed, còn mỡ, còn thịt đỏ - Cỡ 170/220, 220 up pr/pc. Đóng gói IQF
Untrimmed, còn dè, còn mỡ, còn thịt đỏ - Cỡ 170/220, 220 up pr/pc. Đóng gói IQF
Da cá - Đóng gói Block

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng