Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
HOSO - Cỡ 70/80, 80/100, 100/200, 200/300, 300/500 pcs/kg
HOSO - Cỡ 70/80, 80/100, 100/200, 200/300, 300/500 pcs/kg
Tôm bạc PND – Cỡ 91/120, 100/200, 200/300, 300/500, BROKEN.  Đóng gói IQF, BLOCK
Tôm bạc PND – Cỡ 91/120, 100/200, 200/300, 300/500, BROKEN. Đóng gói IQF, BLOCK
Tôm đất PND – Cỡ 91/120, 100/200, 200/300, 300/500, BROKEN. Đóng gói IQF, BLOCK
Tôm đất PND – Cỡ 91/120, 100/200, 200/300, 300/500, BROKEN. Đóng gói IQF, BLOCK
HOSO - Cỡ 70/80, 80/100, 100/200, 200/300, 300/500 pcs/kg
Tôm bạc PND – Cỡ 91/120, 100/200, 200/300, 300/500, BROKEN.  Đóng gói IQF, BLOCK
Tôm đất PND – Cỡ 91/120, 100/200, 200/300, 300/500, BROKEN. Đóng gói IQF, BLOCK

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng