Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
 HOSO hấp – Cỡ 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/80 pcs/kg. Đóng gói IQF
HOSO hấp – Cỡ 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/80 pcs/kg. Đóng gói IQF
PND tươi - Cỡ 16/20, 21/25, 26/30, ...91/120, 100/200 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PND tươi - Cỡ 16/20, 21/25, 26/30, ...91/120, 100/200 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HOSO tươi – Cỡ 30/40, 40/60, 60/80, 80/100 pcs/kg. Đóng gói IQF, Semi-IQF
HOSO tươi – Cỡ 30/40, 40/60, 60/80, 80/100 pcs/kg. Đóng gói IQF, Semi-IQF
 HLSO tươi – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30,..., 51/60, 61/70, 71/90 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HLSO tươi – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30,..., 51/60, 61/70, 71/90 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PDTO tươi – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30,..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PDTO tươi – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30,..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
 PDTO hấp – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30,..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PDTO hấp – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30,..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
 PND hấp – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30, ..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PND hấp – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30, ..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PND tươi xiên que – Cỡ 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90 pcs/lb.  Đóng gói IQF
PND tươi xiên que – Cỡ 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90 pcs/lb. Đóng gói IQF
 HOSO hấp – Cỡ 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/80 pcs/kg. Đóng gói IQF
PND tươi - Cỡ 16/20, 21/25, 26/30, ...91/120, 100/200 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HOSO tươi – Cỡ 30/40, 40/60, 60/80, 80/100 pcs/kg. Đóng gói IQF, Semi-IQF
 HLSO tươi – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30,..., 51/60, 61/70, 71/90 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PDTO tươi – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30,..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
 PDTO hấp – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30,..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
 PND hấp – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30, ..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PND tươi xiên que – Cỡ 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90 pcs/lb.  Đóng gói IQF

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng