Các loài cá nước ngọt, cá biển đánh bắt gần bờ và đánh bắt xa bờ
Cá biển gần bờ
Cá bò -Aluterus Monoceros

Cá bò -Aluterus Monoceros

Code: LJ
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá chim - Parastromateus Niger

Cá chim - Parastromateus Niger

Code: BP
Cost: Contact to be advised

WR và GGS

Cá phèn - Parupeneus Heptacanthus

Cá phèn - Parupeneus Heptacanthus

Code: RM
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá chỉ vàng - Selaroides Leptolepsis

Cá chỉ vàng - Selaroides Leptolepsis

Code: YST
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá ngân - Atule Mate

Cá ngân - Atule Mate

Code: YTS
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá bạc má - Rastrelliger Kanagurta

Cá bạc má - Rastrelliger Kanagurta

Code: IM
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Quay lại

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng